Riksdagsärenden RP 51/2009

RP 51/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet samt till lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Beslut

1. Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

Stadfäst

12.06.2009

Ikraftträdande

15.06.2009

Författningssamlingen
410/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Stadfäst

12.06.2009

Ikraftträdande

15.06.2009

Författningssamlingen
411/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

2. Lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

03.04.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Korpinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.04.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.04.2009 Avslutats PR 37/2009 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 13/2009 rd
Klart

15.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.05.2009

Plenarprotokoll
PR 55/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.05.2009 Avslutats PR 56/2009 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.05.2009 Avslutats PR 59/2009 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.06.2009