Riksdagsärenden RP 52/2002

RP 52/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

1. Lag om ändring av förundersökningslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
645/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
646/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 kap. lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
647/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 4 § lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
648/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om polisens personregister

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
649/2003
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 17 kap. 11 § rättegångsbalken

Beslut

Förkastats

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

7. Lag om ändring av 10 kap. 9 § strafflagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
650/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förundersökningslagen

2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

3. Lag om ändring av 1 kap. lagen om rättegång i brottmål

4. Lag om ändring av 4 § lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

5. Lag om ändring av 6 kap. lagen om polisens personregister

6. Lag om ändring av 17 kap. 11 § rättegångsbalken

Lämnats till riksdagen

Datum

19.04.2002

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.04.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.04.2002 Avslutats PR 47/2002 4
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 31/2002 rd
Klart

07.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde och det femte lagförslaget godkänns utan ändringar, att det sjätte lagförslaget förkastas, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar, att ett nytt sjunde lagförslag godkänns, att lagmotionerna LM 24/1999 rd, LM 25/1999 rd, LM 26/1999 rd och LM 168/2000 rd förkastas att åtgärdsmotionen AM 291/2001 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 36/2002 rd
Klart

16.10.2002

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 38/2002 rd
Klart

13.12.2002

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.2003

Plenarprotokoll
PR 199/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.2003 Avslutats PR 200/2002 6 5-12
Beslut

Det första, andra, tredje, fjärde och femte lagförslaget och ett nytt sjunde lagförslag godkändes, och det sjätte lagförslaget i propositionen förkastades i enlighet med utskottets förslag.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002 14
Beslut

Lagförslagen 1-5 och ett nytt sjunde lagförslag godkändes, och det sjätte lagförslaget i propositionen förkastades i enlighet med utskottets förslag.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det andra lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot dess 5 kap. 11 § 2 mom. samt 5 a kap. 2 § 2 mom., 4 § 3 mom. och 5 § 2 mom. blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.06.2003