Riksdagsärenden RP 52/2014

RP 52/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om allmänt bostadsbidrag

Stadfäst

14.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
938/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

14.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
939/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om allmänt bostadsbidrag

2. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Lämnats till riksdagen

Datum

24.04.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Bostadsrådet Kärkkäinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

25.04.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.05.2014 Avslutats PR 47/2014 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 7/2014 rd
Klart

11.09.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 17/2014 rd
Klart

12.06.2014

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 5/2014 rd
Klart

06.06.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.09.2014

Plenarprotokoll
PR 86/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.09.2014 Avslutats PR 87/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014 21
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.10.2014

​​​​​​​