Riksdagsärenden RP 53/2007

RP 53/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

30.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1111/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1112/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1113/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

30.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1114/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

30.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1115/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

4. Lag om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner

5. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

24.08.2007

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.09.2007

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.09.2007 Avslutats PR 46/2007 13
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 13/2007 rd
Klart

06.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-5 godkänns utan ändringar och att 5 § och ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 7/2007 rd
Klart

05.10.2007

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.11.2007

Plenarprotokoll
PR 74/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.11.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.11.2007 Avslutats PR 75/2007 10
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.11.2007 Avslutats PR 79/2007 17
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.2007