RP 58/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag och om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1125/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1126/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag

2. Lag om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tolvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 11/1999 rd
Klart

24.11.1999

Förslag till beslut

Jord- och skogsbruksutskottet föreslog att två uttalanden godkänns, att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 4 § med ändringar:

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.1999

Plenarprotokoll
PR 97/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.1999 Avslutats PR 98/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.1999 Avslutats PR 99/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.1999

​​​​