RP 59/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 87 § jaktlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 87 § jaktlagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1236/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 87 § jaktlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Yngre regeringssekreterare Torvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 13/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.1999

Plenarprotokoll
PR 102/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1999 Avslutats PR 103/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999