Riksdagsärenden RP 59/2004

RP 59/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och godkännande av den internationella koden för sjöfartskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen, förslag till lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, förslag till lag om ändring av fartygsregisterlagen samt förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Stadfäst

11.06.2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
484/2004
Fördragsserien
79/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

11.06.2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
485/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av fartygsregisterlagen

Stadfäst

11.06.2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
486/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

11.06.2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
487/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. De ändringar som den 12 december 2002 införts i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Förordningen träder i kraft

01.07.2004

Författningssamlingen
488/2004
Fördragsserien
80/2004
Beslut

Godkänts

2. Obligatoriska krav rörande bestämmelserna i kapitel XI-2 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74), med ändringar, del A

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

2. Lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

3. Lag om ändring av fartygsregisterlagen

4. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Internationella avtal i propositionen

1. De ändringar som den 12 december 2002 införts i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

2. Obligatoriska krav rörande bestämmelserna i kapitel XI-2 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74), med ändringar, del A

Lämnats till riksdagen

Datum

23.04.2004

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.04.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.04.2004 Avslutats PR 48/2004 10
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 14/2004 rd
Klart

02.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de ändringar som i London den 12 december 2002 gjorts i bilagan till den i London år 1974 ingångna internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) till den del de omfattas av Finlands behörighet, att lagförslag 1 och 4 godkänns utan ändringar, att lagförslag 2 och 3 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 16/2004 rd
Klart

26.05.2004

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 11/2004 rd
Klart

19.05.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.06.2004

Plenarprotokoll
PR 68/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2004 Avslutats PR 69/2004 6
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004 7
Beslut

Riksdagen godkände avtalen och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen till den del ändringarna ingår i Finlands behörighet, att ärendet kan avgöras med enkel majoritet av rösterna och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det andra lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 4 § 4 punkten, 8 § 1 mom. och 12 § 1 mom. och till 10 § 2 mom. med anledning av bestämmelserna om rätt att anförtro offentliga förvaltningsuppgifter åt andra än myndigheter beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.06.2004