Riksdagsärenden RP 60/2010

RP 60/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Beslut

1. Lag om ändring av Finlands grundlag

Beslut

Lämnats vilande

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om militär krishantering

Beslut

Lämnats vilande

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Lämnats
att vila

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av Finlands grundlag

Lämnats till riksdagen

Datum

14.05.2010

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Manninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.05.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.05.2010 Avbrutits PR 56/2010 1
27.05.2010 Avslutats PR 57/2010 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 9/2010 rd
Klart

04.02.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utifrån propositionen och lagmotion LM 44/2010 rd med ändringar och godkänner ett nytt lagförslag 2.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 5/2010 rd
Klart

13.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 9/2010 rd
Klart

21.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.02.2011

Plenarprotokoll
PR 151/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2011 Avbrutits PR 152/2010 2
10.02.2011 Avbrutits PR 153/2010 2
11.02.2011 Avslutats PR 154/2010 2 2-6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget med grund i propositionen och lagmotionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.2011 Avbrutits PR 155/2010 1
16.02.2011 Avslutats PR 156/2010 1 1,2
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget med grund i propositionen och lagmotionen och det nya lagförslaget i betänkandet, vilkas innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Lagförslagen godkändes att vila till första riksmöte efter följande riksdagsval.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

73 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.04.2011

Andra samtidigt behandlade ärenden

Fortsatt behandling

rd