RP 62/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förmåner för personer som tjänstgjort i minröjningsuppdrag i anslutning till Finlands krig

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 § lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1021/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 9 § lagen om frontmannapension

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1022/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1023/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 § lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner

2. Lag om ändring av 9 § lagen om frontmannapension

3. Lag om ändring av 1 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kairisalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/1999 rd
Klart

13.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i propositionen godkänns utan ändringar, att lagförslaget i lagmotion 55/1999 rd förkastas, att hemställningsmotionerna 366/1999 rd och 474/1999 rd förkastas och att riksdagen godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.10.1999

Plenarprotokoll
PR 74/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.10.1999 Avslutats PR 75/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.1999 Avslutats PR 77/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.10.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden