RP 64/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 17 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1101/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 17 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kuusisto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 9/1999 rd
Klart

30.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslaget i lagmotion 50/1999 rd förkastas och att hemställningsmotionerna 439/1999 rd, 457/1999 rd och 529/1999 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.10.1999

Plenarprotokoll
PR 64/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.1999 Avslutats PR 65/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999