RP 64/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Polisyrkeshögskolan

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1164/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i polisförvaltningslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1165/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1166/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1167/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Polisyrkeshögskolan

2. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i polisförvaltningslagen

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd

4. Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Expert Kerttula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.06.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2013 Avslutats PR 68/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 23/2013 rd
Klart

11.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 38/2013 rd
Klart

27.11.2013

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 14/2013 rd
Klart

08.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2013

Plenarprotokoll
PR 127/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2013 Avbrutits PR 129/2013
13.12.2013 Avslutats PR 130/2013 4,5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013
17.12.2013 Avslutats PR 133/2013 9,10
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 6 § 2 mom., 35 § 4 mom., 37 § 1 mom. 3 punkten och 38 § 1 mom. 2 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2013