RP 65/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vittnesskyddsprogram och vissa lagar som hänför sig till den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vittnesskyddsprogram

Stadfäst

06.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
88/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 9 § i polisförvaltningslagen

Stadfäst

06.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
89/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

06.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
90/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

06.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
91/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 17 § i rättegångsbalken

Stadfäst

06.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
92/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vittnesskyddsprogram

2. Lag om ändring av 9 § i polisförvaltningslagen

3. Lag om ändring av utlänningslagen

4. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

5. Lag om ändring av 17 § i rättegångsbalken

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Immonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.05.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.06.2014 Avslutats PR 60/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 38/2014 rd
Klart

12.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-5 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 33/2014 rd
Klart

23.10.2014

Lagutskottets utlåtande
LaUU 15/2014 rd
Klart

11.09.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.01.2015

Plenarprotokoll
PR 135/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.1.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.01.2015 Avslutats PR 136/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.01.2015 Avslutats PR 140/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 15 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.01.2015