RP 66/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1273/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Pelkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 17/1999 rd
Klart

19.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men att ovan nämnda ändring görs i den finska texten.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.1999

Plenarprotokoll
PR 94/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 96/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.1999 Avslutats PR 97/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.1999