Riksdagsärenden RP 66/2008

RP 66/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Beslut

1. Lag om Finansinspektionen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
878/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
879/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
880/2008
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 23 b § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
881/2008
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 120 b § i sparbankslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
882/2008
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 43 b § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
883/2008
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
884/2008
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 5 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
885/2008
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
886/2008
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
887/2008
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
888/2008
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
889/2008
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
890/2008
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
891/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
892/2008
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
893/2008
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
894/2008
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
895/2008
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
896/2008
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
897/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

21. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
898/2008
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
899/2008
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
900/2008
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
901/2008
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
902/2008
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 5 § i patientskadelagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
903/2008
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
904/2008
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 30 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
905/2008
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 11 och 15 § i lagen om Utbildningsfonden

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
906/2008
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 4 och 28 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
907/2008
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
908/2008
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 12 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
909/2008
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
910/2008
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
911/2008
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
912/2008
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
913/2008
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av 16 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
914/2008
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
915/2008
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
916/2008
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
917/2008
Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
918/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Finansinspektionen

2. Lag om Finansinspektionens tillsynsavgifter

3. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

4. Lag om ändring av 23 b § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

5. Lag om ändring av 120 b § i sparbankslagen

6. Lag om ändring av 43 b § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

7. Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

8. Lag om ändring av 5 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

9. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

10. Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

11. Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

12. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

13. Lag om ändring av lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland

14. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

15. Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

16. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

17. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

18. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

19. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

20. Lag om ändring av lagen om försäkringsförmedling

21. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

22. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

23. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

24. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

25. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

26. Lag om ändring av 5 § i patientskadelagen

27. Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring

28. Lag om ändring av 30 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

29. Lag om ändring av 11 och 15 § i lagen om Utbildningsfonden

30. Lag om ändring av 4 och 28 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

31. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

32. Lag om ändring av 12 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

33. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

34. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen

35. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

36. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

37. Lag om ändring av 16 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen

38. Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om statens pensionsfond

39. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

40. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

41. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Lämnats till riksdagen

Datum

23.05.2008

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Sarsa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.05.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.05.2008 Avslutats PR 58/2008 3
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 20/2008 rd
Klart

21.11.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-13, 15-19 och 21-41 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 2, 14 och 20 godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 28/2008 rd
Klart

07.11.2008

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 10/2008 rd
Klart

12.06.2008

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.11.2008

Plenarprotokoll
PR 112/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2008 Avbrutits PR 113/2008 8
28.11.2008 Avslutats PR 115/2008 2 27,28
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.12.2008 Avslutats PR 117/2008 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 dock bara om utskottets konstitutionella anmärkning om 67 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2008