RP 67/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Stadfäst

12.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1035/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Brisson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 15/1999 rd
Klart

13.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar, att lagförslaget i lagmotion 65/1999 rd förkastas, att hemställningsmotion 434/1999 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.10.1999

Plenarprotokoll
PR 74/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.10.1999 Avslutats PR 75/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.1999 Avslutats PR 77/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.10.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden