RP 68/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om finansiering av sjukförsäkringen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1113/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1114/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 12 § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

Beslut

Förkastats

4. Lag om ändring av 32 § i lagen om rehabiliteringspenning

Beslut

Förkastats

5. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1115/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om upphävande av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1116/2005
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

7. Lag om ändring av 66 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1118/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 7 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1119/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

3. Lag om ändring av 12 § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

4. Lag om ändring av 32 § i lagen om rehabiliteringspenning

5. Lag om ändring av inkomstskattelagen

6. Lag om upphävande av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.05.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.05.2005 Avslutats PR 63/2005
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/2005 rd
Klart

10.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 6 i proposition RP 68/2005 rd och lagförslag 2 i proposition RP 129/2005 rd godkänns utan ändringar, att lagförslagen 3 och 4 i proposition RP 68/2005 rd förkastas, att lagförslag 1 i proposition RP 68/2005 rd och lagförslag 1 i proposition RP 129/2005 rd godkänns med ändringar och sammanslagna till ett enda lagförslag 1 och att lagförslag 2 och 5 i proposition RP 68/2005 rd godkänns med ändringar, att nya lagförslag 7 och 8 godkänns och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 36/2005 rd
Klart

20.10.2005

Finansutskottets utlåtande
FiUU 22/2005 rd
Klart

04.10.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.11.2005

Plenarprotokoll
PR 118/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.11.2005 Avbrutits PR 119/2005
16.11.2005 Avslutats PR 120/2005 1
Beslut

Lagförslag 1 som grundade sig på propositionerna 68/2005 och 129/2005 samt lagförslagen 2, 5 och 6 i proposition 68/2005, lagförslag 2 i proposition 129/2005 och utskottets nya lagförslag 7 och 8 godkändes och lagförslagen 3 och 4 i proposition 68/2005 förkastades i enlighet med utskottes förslag.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2005 Avslutats PR 124/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen från första behandlingen och höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 3 och 4 i proposition 68/2005 förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 2 i proposition RP 68/2005 rd bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 13 § 4 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​