Riksdagsärenden RP 68/2009

RP 68/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
627/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
628/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
629/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
630/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
631/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
632/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 13 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

14.08.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
633/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

7. Lag om ändring av 13 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

08.05.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Backman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.05.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.05.2009 Bordlagts PR 51/2009 15
19.05.2009 Avslutats PR 54/2009 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 20/2009 rd
Klart

09.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att lagmotion LM 31/2008 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 8/2009 rd
Klart

04.06.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2009

Plenarprotokoll
PR 64/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.06.2009 Avbrutits PR 65/2009 8
11.06.2009 Avslutats PR 66/2009 5 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2009 Avbrutits PR 68/2009 16
16.06.2009 Avslutats PR 69/2009 6 10,11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.07.2009

Andra samtidigt behandlade ärenden