RP 7/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Universitetslagen

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
558/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om införande av universitetslagen

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.08.2009

Författningssamlingen
559/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
560/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
561/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 40 kap. 11 § i strafflagen

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
562/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen

Stadfäst

24.07.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
563/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Universitetslagen

2. Lag om införande av universitetslagen

3. Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

4. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

5. Lag om ändring av 40 kap. 11 § i strafflagen

6. Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Nurmi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.02.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2009 Avslutats PR 15/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 5/2009 rd
Klart

10.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3-6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 13/2009 rd och LM 26/2009 rd förkastas och att 5 uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2009 rd
Klart

13.05.2009

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 18/2009 rd
Klart

04.06.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2009

Plenarprotokoll
PR 65/2009 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2009 Avslutats PR 66/2009 7-42
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2009 Avbrutits PR 68/2009
16.06.2009 Avslutats PR 69/2009 4-7
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 11/2009: Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 15 § och bestämmelserna om stiftelseuniversitet i 1 § i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt. GrUU 18/2009: Utskottet anförde att förslaget till en ny 23 § inte påverkar behandlingsordningen, förutsatt att grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar till 1, 2 och 4 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.07.2009

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​