RP 70/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av livsmedelslagen

Stadfäst

09.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
989/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

Stadfäst

09.11.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
990/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av livsmedelslagen

2. Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Direktören för livsmedelssäkerhetsenheten Niemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2007 Avförts PR 49/2007
19.09.2007 Avförts PR 50/2007
20.09.2007 Avförts PR 51/2007
21.09.2007 Avslutats PR 52/2007
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 4/2007 rd
Klart

11.10.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.10.2007

Plenarprotokoll
PR 63/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.10.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.10.2007 Avslutats PR 64/2007
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.10.2007 Avslutats PR 66/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2007