Riksdagsärenden RP 71/2006

RP 71/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag

Beslut

Lämnats vilande

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk

Beslut

Lämnats vilande

3. Lag om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar

Beslut

Lämnats vilande

4. Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

Beslut

Lämnats vilande

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk

Beslut

Lämnats vilande

6. Lag om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

Beslut

Lämnats vilande

7. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

Beslut

Lämnats vilande

8. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

Beslut

Lämnats vilande

9. Lag om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen

Beslut

Lämnats vilande

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar

Beslut

Lämnats vilande

11. Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

Beslut

Lämnats vilande

12. Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

Beslut

Lämnats vilande

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Lämnats
att vila

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk

3. Lag om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar

4. Lag om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

5. Lag om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk

6. Lag om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

7. Lag om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

8. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

9. Lag om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar

11. Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

12. Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

Lämnats till riksdagen

Datum

08.06.2006

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Majuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.09.2006 Avslutats PR 79/2006 2
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagutskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 10/2006 rd
Klart

24.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i propositionen samt lag- och författningsförslagen i talmanskonferensens förslag godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Finansutskottets utlåtande
FiUU 34/2006 rd
Klart

10.11.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2006

Plenarprotokoll
PR 121/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2006 Avslutats PR 122/2006 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 13
Beslut

Riksdagen godkände att det första lagförslaget, beslutat i första behandlingen, lämnas att vila till det första riksmötet efter nästa riksdagsval. I enlighet med den godkända proceduren ansåg riksdagen att också lagförslagen 2-12, beslutade i första behandlingen, är godkända att vila till det första riksmötet efter nästa riksdagsval.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

1:a lagförslaget 73 § 1 mom., 2:a-12:e lagförslaget 72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.01.2007

Andra samtidigt behandlade ärenden

Fortsatt behandling

rd