RP 71/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

Stadfäst

21.12.2012

Ikraftträdande

28.02.2014

Författningssamlingen
952/2012
Fördragsserien
45/2013
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin

Förordningen träder i kraft

28.02.2014

Författningssamlingen
333/2013
Fördragsserien
46/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Orsila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.09.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.09.2012 Avslutats PR 74/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 6/2012 rd
Klart

26.09.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen i propositionen till den del den faller inom Finlands befogenhet och godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2012

Plenarprotokoll
PR 88/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.10.2012 Avslutats PR 89/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2012 Avslutats PR 93/2012
Beslut

Riksdagen godkände konventionen. Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.10.2012

​​​​