Riksdagsärenden RP 72/2002

RP 72/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Beslut

1. Förvaltningslag

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
434/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
435/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Förvaltningslag

2. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

24.05.2002

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.05.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.05.2002 Avslutats PR 67/2002 9
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 29/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 1 och 2 lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002 8
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002 9
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.05.2003