RP 72/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och vissa andra lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
100/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
101/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsvakter

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
102/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om polisutbildning

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
103/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

2. Lag om ändring av skjutvapenlagen

3. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

4. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

5. Lag om ändring av lagen om polisutbildning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Polisdirektör Hakonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 24/2006 rd
Klart

23.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 förkastas, att lagförslag 1 och 3-5 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.2006

Plenarprotokoll
PR 120/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 24.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2006 Bordlagts PR 121/2006
30.11.2006 Avbrutits PR 124/2006
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 16
Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 och 3 - 5 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det andra lagförslaget förkastas.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2006 Avbrutits PR 128/2006
08.12.2006 Avslutats PR 129/2006 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 och 3 - 5 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det andra lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2006