RP 75/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter och lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1099/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1100/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

2. Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Industrirådet Virkkunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 8/1999 rd
Klart

07.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.10.1999

Plenarprotokoll
PR 72/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.10.1999 Avslutats PR 73/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

31

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.1999 Avslutats PR 78/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.10.1999