Riksdagsärenden RP 75/2011

RP 75/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård

Beslut

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.06.2012

Författningssamlingen
19/2012
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.06.2012

Författningssamlingen
20/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

Lämnats till riksdagen

Datum

07.10.2011

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.10.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.10.2011 Avslutats PR 51/2011 30
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 16/2011 rd
Klart

29.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 6/2011 rd
Klart

08.11.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2011

Plenarprotokoll
PR 77/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2011 Avslutats PR 78/2011 15
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2011 Avslutats PR 81/2011 22
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2011

​​​​​​​