RP 76/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
635/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
636/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
637/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
638/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
639/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 1 och 1 d § i folkpensionslagen

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
640/2004
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av familjepensionslagen

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
641/2004
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 § i barnbidragslagen

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
642/2004
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
643/2004
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
644/2004
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 1 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
645/2004
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
646/2004
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 1 § i lagen om handikappbidrag

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
647/2004
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
648/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

4. Lag om ändring av 3 § lagen om arbetslöshetskassor

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

6. Lag om ändring av folkpensionslagen

7. Lag om ändring av familjepensionslagen

8. Lag om ändring av 1 § i barnbidragslagen

9. Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd

10. Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension

11. Lag om ändring av 1 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

12. Lag om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn

13. Lag om ändring av 1 § i lagen om handikappbidrag

14. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Neimala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.05.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.05.2004 Avslutats PR 53/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 17/2004 rd
Klart

22.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-4 och 6-13 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 5 och 14 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.06.2004

Plenarprotokoll
PR 81/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.06.2004 Avslutats PR 82/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.06.2004 Avslutats PR 83/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 3 a § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2004

Referenser till EU-dokument

​​​​