RP 77/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1308/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.1999 Avbrutits PR 60/1999
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/1999 rd
Klart

30.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen i övrigt godkänns utan ändringar men 6 a § med ändringar, att lagförslagen i lagmotionerna 57/1999 rd och 112/1999 rd förkastas, att hemställningsmotionerna 359/1999 rd, 368/1999 rd, 405/1999 rd, 481/1999 rd, 501/1999 rd och 508/1999 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.1999

Plenarprotokoll
PR 102/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 2.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.1999 Avförts PR 105/1999
02.12.1999 Avslutats PR 106/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avbrutits PR 107/1999
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999 2, 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avbrutits PR 114/1999
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning som 66 § riksdagsordningen föreskriver, om utskottets konstitutionella anmärkningar i fråga om 6 a § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.12.1999