Riksdagsärenden RP 77/2005

RP 77/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.04.2006

Författningssamlingen
1163/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.04.2006

Författningssamlingen
1164/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Datum

10.06.2005

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Halila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.06.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.06.2005 Avslutats PR 72/2005 14
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 15/2005 rd
Klart

17.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 19 g § i lagförslag 1 samt lagförslag 2 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 32/2005 rd
Klart

11.10.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 21/2005 rd
Klart

08.11.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.11.2005

Plenarprotokoll
PR 122/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.11.2005 Avslutats PR 123/2005 15
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.11.2005 Avslutats PR 127/2005 30
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.12.2005

​​​​​​​