Riksdagsärenden RP 77/2012

RP 77/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
794/2012
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
795/2012
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
796/2012
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
797/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
798/2012
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
799/2012
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
800/2012
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
801/2012
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
802/2012
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
803/2012
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 7 § i lagen om garantipension

Stadfäst

14.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
804/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

6. Lag om ändring av 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

7. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

9. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

10. Lag om ändring av folkpensionslagen

11. Lag om ändring av 7 § i lagen om garantipension

Lämnats till riksdagen

Datum

30.08.2012

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.09.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.09.2012 Avslutats PR 74/2012 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2012 rd
Klart

07.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotion LM 47/2011 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 15/2012 rd
Klart

04.10.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.2012

Plenarprotokoll
PR 109/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.11.2012 Avbrutits PR 110/2012 9
16.11.2012 Avslutats PR 112/2012 3 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.11.2012 Avbrutits PR 113/2012 10
21.11.2012 Avslutats PR 114/2012 2 3,4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.2012

Andra samtidigt behandlade ärenden