RP 78/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1276/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.1999 Avslutats PR 60/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar, att lagförslaget i lagmotion 51/1999 rd avböjs och att hemställningsmotionerna 387/1999 rd, 426/1999 rd, 453/1999 rd, 464/1999 rd, 472/1999 rd, 488/1999 rd och 502/1999 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.1999

Plenarprotokoll
PR 102/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 2.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.1999 Avbrutits PR 105/1999
02.12.1999 Avslutats PR 106/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avbrutits PR 107/1999
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avbrutits PR 114/1999
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999 4
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.12.1999