RP 78/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen samt om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1126/2006
Beslut

Godkänts

2. Lag om upphävande av 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1127/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om upphävande av 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor

Beslut

Förkastats

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

4. Lag om ändring av 96 och 97 § i lagen om försäkringskassor

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1128/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

2. Lag om upphävande av 64 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser

3. Lag om upphävande av 96 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Lehtipuro

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 32/2006 rd
Klart

08.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns utan ändringar, att lagförslag 3 förkastas, att lagförslag 2 godkänns med ändringar och att ett nytt lagförslag 4 godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2006

Plenarprotokoll
PR 113/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2006 Avslutats PR 114/2006
Beslut

Det första och andra lagförslaget och ett nytt fjärde lagförslag godkändes, och det tredje lagförslaget i propositionen förkastades i enlighet med utskottets förslag.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2006 Avslutats PR 117/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade första, andra och fjärde lagförslagen samt vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det tredje lagförslaget i propositionen förkastas.

Kombinerad behandling

RP 76/2006 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.11.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​