RP 79/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1114/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1115/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1116/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1117/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1118/2006
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1119/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

2. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

3. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

4. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

5. Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

6. Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner

7. Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Lehtipuro

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 30/2006 rd
Klart

08.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 5-7 godkänns utan ändringar, att lagförslag 2 förkastas och att lagförslag 1, 3 och 4 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2006

Plenarprotokoll
PR 113/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2006 Avslutats PR 114/2006
Beslut

Lagförslagen 1 och 3 - 7 godkändes och det andra lagförslaget förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2006 Avslutats PR 117/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 och 3 - 7 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det andra lagförslaget förkastas.

Kombinerad behandling

RP 76/2006 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.11.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​