Riksdagsärenden RP 79/2009

RP 79/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Beslut

1. Lag om ändring av värnpliktslagen

Stadfäst

05.03.2010

Ikraftträdande

15.03.2010

Författningssamlingen
147/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Stadfäst

05.03.2010

Ikraftträdande

15.03.2010

Författningssamlingen
148/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av värnpliktslagen

2. Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Lämnats till riksdagen

Datum

29.05.2009

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Turkki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.05.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2009 Avslutats PR 61/2009 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 1/2010 rd
Klart

04.02.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 38/2009 rd
Klart

03.12.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2010

Plenarprotokoll
PR 7/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.2010 Avslutats PR 8/2010 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.02.2010 Avslutats PR 9/2010 7
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, och det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 96 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.02.2010