RP 8/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av straffregisterlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av straffregisterlagen

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1093/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av straffregisterlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 4/1999 rd
Klart

29.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 9 § med ändringar, att lagmotion 75/1999 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.10.1999

Plenarprotokoll
PR 64/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.1999 Avslutats PR 65/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avbrutits PR 67/1999
12.10.1999 Avslutats PR 69/1999 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​