Riksdagsärenden RP 8/2002

RP 8/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter inom den privata, den statliga och den kommunala sektorns pensionssystem samt ändring av vissa andra bestämmelser i lag

Beslut

1. Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
646/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
647/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
648/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
649/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
650/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
651/2002
Beslut

Godkänts

7. Lag om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
652/2002
Beslut

Godkänts

8. Lag om temporär ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
653/2002
Beslut

Godkänts

9. Lag om temporär ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
654/2002
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
655/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
656/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
657/2002
Beslut

Godkänts

13. Lag om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
658/2002
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
659/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

3. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

4. Lag om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare

5. Lag om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

6. Lag om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

7. Lag om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

8. Lag om temporär ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

9. Lag om temporär ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

11. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

12. Lag om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner

13. Lag om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond

14. Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

Lämnats till riksdagen

Datum

22.02.2002

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.02.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.02.2002 Avslutats PR 16/2002 12
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 10/2002 rd
Klart

28.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 6-9, 12 och 13 lagförslaget godkänns utan ändringar och att det 1-5, 10, 11 och 14 lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/2002 rd
Klart

19.04.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.06.2002

Plenarprotokoll
PR 74/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.06.2002 Avslutats PR 76/2002 8
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.06.2002 Avslutats PR 83/2002 16
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslagen 1, 4, 5, 11 och 14 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till - 17 § 2 mom., 17 a § 1 mom. 1 punkten och 17 b § 2 och 3 mom. i det första lagförslaget - 17 § 5 och 6 mom. i det fjärde lagförslaget - 19 a § i det femte lagförslaget - 26 § 1 mom. 1 punkten, 26 a § 2 och 3 mom. och 26 b § 2 mom. i det elfte lagförslaget och - 12 § 1 mom. 1 punkten, 12 a § 2 och 3 mom. och 12 b § 2 mom. i det fjortonde lagförslaget beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2002