Riksdagsärenden RP 8/2011

RP 8/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Beslut

1. Lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.07.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
911/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

27.05.2011

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.05.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
31.05.2011 Avslutats PR 12/2011 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 1/2011 rd
Klart

22.06.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 2/2011 rd
Klart

17.06.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.06.2011

Plenarprotokoll
PR 19/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till andra plenum 23.6.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.06.2011 Avslutats PR 21/2011 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.06.2011 Avslutats PR 23/2011 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.07.2011