Riksdagsärenden RP 80/2000

RP 80/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om förverkandepåföljder

Beslut

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
875/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 80 § jaktlagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
876/2001
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om fiske

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
877/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 59 § naturvårdslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
878/2001
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 6 § lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
879/2001
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 73 § kärnenergilagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
880/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 19 § skogslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
881/2001
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 2 a och 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
882/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 14 § lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
883/2001
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 9 § lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
884/2001
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 49 § beredskapslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
885/2001
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av livsmedelslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
886/2001
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
887/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av 21 § gödselmedelslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
888/2001
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 41 § foderlagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
889/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 19 § lagen om handel med utsäde

Beslut

Förkastats

17. Lag om ändring av 14 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
890/2001
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av djurskyddslagen

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
891/2001
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
892/2001
Beslut

Godkänts

20. Lag om upphävande av vissa bestämmelser om förverkandepåföljer

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
893/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

21. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

26.10.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
894/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av 80 § jaktlagen

3. Lag om ändring av lagen om fiske

4. Lag om ändring av 59 § naturvårdslagen

5. Lag om ändring av 6 § lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

6. Lag om ändring av 73 § kärnenergilagen

7. Lag om ändring av 19 § skogslagen

8. Lag om ändring av 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

9. Lag om ändring av 14 § lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål

10. Lag om ändring av 9 § lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

11. Lag om ändring av 49 § beredskapslagen

12. Lag om ändring av livsmedelslagen

13. Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

14. Lag om ändring av 21 § gödselmedelslagen

15. Lag om ändring av 41 § foderlagen

16. Lag om ändring av 19 § lagen om handel med utsäde

17. Lag om ändring av 14 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet

18. Lag om ändring av djurskyddslagen

19. Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

20. Lag om upphävande av vissa bestämmelser om förverkandepåföljer

21. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Lämnats till riksdagen

Datum

16.06.2000

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Lindstedt

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.06.2000

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.06.2000 Avslutats PR 92/2000 13
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 14/2001 rd
Klart

14.06.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 2 - 5, 7, 9 - 12, 14, 17 - 19 och 21 lagförslaget godkänns utan ändringar, att det 16 lagförslaget förkastas, att det 1, 6, 8, 13, 15 och 20 lagförslaget godkänns med ändringar, att lagmotion LM 144/2000 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 33/2000 rd
Klart

24.10.2000

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.09.2001

Plenarprotokoll
PR 94/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.09.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.09.2001 Avslutats PR 95/2001 8
Beslut

Lagförslagen 1-15 och 17-21 godkändes och lagförslag 16 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.09.2001 Avslutats PR 99/2001 2
Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1-15 och 17-21 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det sextonde lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.10.2001

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​