Riksdagsärenden RP 84/2004

RP 84/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Beslut

1. Lag om ändring av 55 § i lagen om skatt på arv och gåva

Stadfäst

24.06.2004

Ikraftträdande

01.07.2004

Författningssamlingen
576/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Lämnats till riksdagen

Datum

07.05.2004

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.05.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.05.2004 Avslutats PR 56/2004 5
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 5/2004 rd
Klart

28.05.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.06.2004

Plenarprotokoll
PR 68/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2004 Avslutats PR 69/2004 5
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004 4 4, 5
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2004