Riksdagsärenden RP 88/2003

RP 88/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till vissa lagar som har samband med den

Obs!

Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (2002/584/RIF)

Beslut

1. Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1286/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1287/2003
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1288/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1289/2003
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

5. Lag om ändring av 31 kap. rättegångsbalken

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1290/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

2. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott

3. Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan

4. Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Lämnats till riksdagen

Datum

10.10.2003

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.10.2003 Avslutats PR 77/2003 2
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 7/2003 rd
Klart

10.12.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-4 godkänns utan ändringar att lagförslag 1 godkänns med ändringar att ett nytt lagförslag 5 godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 18/2003 rd
Klart

04.12.2003

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2003

Plenarprotokoll
PR 109/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.12.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.12.2003 Avslutats PR 110/2003 7
Beslut

Det första, andra, tredje och fjärde lagförslaget och ett nytt femte lagförslag godkändes i enlighet med utskottets förslag.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2003 Avslutats PR 113/2003 7
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen handlar om att genomföra rådets rambeslut och att rambeslutet innebär internationella förpliktelser enligt grundlagens 95 §, att lagförslag 1 gäller grundlagen och därför ska behandlas i den ordning som föreskrivs i grundlagens 95 § 2 mom., förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkning om 68 § i lagförslaget beaktas på lämpligt sätt, men i annat fall i den ordning som föreskrivs i grundlagens 73 § och att lagförslag 2-4 kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

1:a lagförslaget 95 § 2 mom. grundlagen, 2:a-5:e lagförslaget 72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2003