RP 89/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

30.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
706/2012
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Stadfäst

30.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
707/2012
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Stadfäst

30.11.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
708/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

2. Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2012 Avförts PR 81/2012
19.09.2012 Avförts PR 82/2012
20.09.2012 Avförts PR 83/2012
21.09.2012 Avslutats PR 84/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 24/2012 rd
Klart

06.11.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotionerna LM 19/2012 rd och LM 51/2012 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.11.2012

Plenarprotokoll
PR 109/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2012 Avbrutits PR 110/2012
16.11.2012 Avslutats PR 112/2012 5-13
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.11.2012 Avbrutits PR 113/2012
21.11.2012 Avslutats PR 114/2012 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.2012

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​