RP 9/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
682/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av familjepensionslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
683/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
684/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
685/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
686/2002
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
687/2002
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
688/2002
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
689/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av militärunderstödslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
690/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av lagen om studiestöd

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
691/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
692/2002
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
693/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av barnbidragslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
694/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
695/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
696/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
697/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

17. Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
698/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

18. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

09.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
699/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

2. Lag om ändring av familjepensionslagen

3. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

4. Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension

5. Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

6. Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn

7. Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

8. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

9. Lag om ändring av militärunderstödslagen

10. Lag om ändring av lagen om studiestöd

11. Lag om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter

12. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

13. Lag om ändring av barnbidragslagen

14. Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

15. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

16. Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

17. Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

18. Lag om ändring av 15 § lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Aulanko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.02.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2002 Avslutats PR 16/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 16/2002 rd
Klart

06.06.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 4-7 och 11 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3, 8-10 och 12-18 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2002

Plenarprotokoll
PR 76/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2002 Avslutats PR 77/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2002 Avslutats PR 83/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första och det 13:e lagförslaget samt lagförslagen 15-17 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 46 b § 1 mom. i det första lagförslaget, 16 § 2 mom. i det 13:e lagförslaget, 68 § 1 mom. i det 15:e lagförslaget, 9 § 1 mom. i det 16:e lagförslaget och 34 § 1 mom. i det 17:e lagförslaget beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2002