Riksdagsärenden RP 9/2012

RP 9/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas solvens

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
441/2012
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
442/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
443/2012
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
444/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
445/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

2. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

01.03.2012

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Backman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.03.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.03.2012 Avslutats PR 20/2012 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/2012 rd
Klart

30.05.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 3-5 utan ändringar och godkänner lagförslag 2 enligt propositionen men ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 21/2012 rd
Klart

04.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.06.2012

Plenarprotokoll
PR 60/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.6.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.06.2012 Avslutats PR 61/2012 2 1
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.06.2012 Avbrutits PR 64/2012 12
13.06.2012 Avslutats PR 65/2012 3 3,4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2012