Riksdagsärenden RP 90/2005

RP 90/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
841/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 10 § i förundersökningslagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
842/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 61 och 64 § i gränsbevakningslagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
843/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
844/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 21 § i militära disciplinlagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
845/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 27 § i territorialövervakningslagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
846/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om ordningsvakter

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
847/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av lagen om behandling av berusade

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
848/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
849/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 9 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
850/2006
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
851/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

29.09.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
852/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen

2. Lag om ändring av 10 § i förundersökningslagen

3. Lag om ändring av 61 och 64 § i gränsbevakningslagen

4. Lag om ändring av tullagen

5. Lag om ändring av 21 § i militära disciplinlagen

6. Lag om ändring av 27 § i territorialövervakningslagen

7. Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om ordningsvakter

8. Lag om ändring av lagen om behandling av berusade

9. Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen

10. Lag om ändring av 9 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

11. Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Lämnats till riksdagen

Datum

23.06.2005

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Polisöverinspektör Laine

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.09.2005 Avslutats PR 86/2005 2
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 14/2006 rd
Klart

15.06.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 10 och 12 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 3-9 och 11 godkänns med ändringar, att åtgärdsmotion AM 67/2003 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 21/2006 rd
Klart

07.06.2006

Lagutskottets utlåtande
LaUU 10/2006 rd
Klart

08.06.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.06.2006

Plenarprotokoll
PR 74/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.06.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.06.2006 Avslutats PR 75/2006 4
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.09.2006 Avslutats PR 78/2006 5
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i normal lagstiftningsordning men lagförslag 1 och 7 endast om utskottets konstitutionella anmärkningar till 12 kap. i lagförslag 1 om distansövervakning och 7 § i lagförslag 7 beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.09.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden