RP 90/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hälso- och sjukvård samt lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Hälso- och sjukvårdslag

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1326/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1327/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1328/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1329/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

5. Lag om ändring av 24 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1330/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1331/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1332/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1333/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1334/2010
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om patientens ställning och rättigheter

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1335/2010
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1336/2010
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1337/2010
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1338/2010
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1339/2010
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 65 § i läkemedelslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1340/2010
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1341/2010
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 12 c § i socialvårdslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1342/2010
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 3 b § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1343/2010
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 6 § i trafikförsäkringslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1344/2010
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 15 § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1345/2010
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 6 och 6 § i lagen om skada, ådragen i militärt

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1346/2010
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1347/2010
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 3 § i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1348/2010
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 46 § i universitetslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1349/2010
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1350/2010
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 37 a § i lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1351/2010
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 31 a § i lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1352/2010
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 24 § i värnpliktslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.05.2011

Författningssamlingen
1353/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om hälso- och sjukvård

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

3. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

4. Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Jouttimäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.06.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2010 Avslutats PR 65/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 40/2010 rd
Klart

01.12.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar, godkänner nya lagförslag 5-28, förkastar lagmotionerna LM 33/2007 rd, LM 98/2008 rd och LM 5/2001 rd och förkastar åtgärdsmotionerna AM 54/2008 rd, AM 19/2010 rd och AM 29/2010 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 41/2010 rd
Klart

19.11.2010

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 27/2010 rd
Klart

11.11.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2010

Plenarprotokoll
PR 123/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2010 Avbrutits PR 124/2010
03.12.2010 Avslutats PR 125/2010 4-10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i de nya lagförslagen i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2010 Avbrutits PR 126/2010
08.12.2010 Avslutats PR 127/2010 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

32

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2010

​​​​