RP 91/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

21.01.2015

Författningssamlingen
996/2013
Fördragsserien
29/2015
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet

Förordningen träder i kraft

21.01.2015

Författningssamlingen
1384/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Orsila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.09.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.09.2013 Avslutats PR 79/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 6/2013 rd
Klart

01.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen enligt propositionen till den del den omfattas av Finlands behörighet och godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.10.2013

Plenarprotokoll
PR 92/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.10.2013 Avslutats PR 93/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.2013 Avslutats PR 95/2013
Beslut

Riksdagen godkände konventionen. Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.10.2013

​​​​