RP 92/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny språklag och lagstiftning som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Språklag

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
423/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
424/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
425/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
426/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av förundersökningslagen

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
427/2003
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 4 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
428/2003
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 3 § lagen om patientens ställning och rättigheter

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
429/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av socialvårdslagen

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
430/2003
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 28 § folkhälsolagen

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
431/2003
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
432/2003
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 3 § kommunindelningslagen

Stadfäst

06.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
433/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Språklag

2. Lag om den språkkunskap som krävs av offentligt anställda

3. Lag om ändring av rättegångsbalken

4. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

5. Lag om ändring av förundersökningslagen

6. Lag om ändring av 4 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

7. Lag om ändring av 3 § lagen om patientens ställning och rättigheter

8. Lag om ändring av socialvårdslagen

9. Lag om ändring av 28 § folkhälsolagen

10. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

11. Lag om ändring av 3 § 2 mom. kommunindelningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Siitari-Vanne

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.09.2002 Avslutats PR 92/2002
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 9/2002 rd
Klart

31.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3-11 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1 och 2 godkänns med ändringar, att lagmotion LM 78/2002 rd förkastas och att åtgärdsmotion AM 154/2001 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.01.2003

Plenarprotokoll
PR 193/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2003 Avslutats PR 194/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.02.2003 Avbrutits PR 198/2002
11.02.2003 Avslutats PR 200/2002 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.05.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden