Riksdagsärenden RP 92/2008

RP 92/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
990/2008
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
991/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
992/2008
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
993/2008
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
994/2008
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
995/2008
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
996/2008
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
997/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
998/2008
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 29 och 41 i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
999/2008
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1000/2008
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 2 a § och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1001/2008
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1002/2008
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1003/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

2. Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

3. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

4. Lag om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

6. Lag om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

7. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

8. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

9. Lag om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

10. Lag om ändring av 29 och 41 i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

11. Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

12. Lag om ändring av 2 a § och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

13. Lag om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

14. Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Lämnats till riksdagen

Datum

12.06.2008

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.06.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.2008 Avslutats PR 68/2008 33
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/2008 rd
Klart

04.11.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-7 och 9-14 godkänns utan ändringar, att lagförslag 8 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 13/2008 rd
Klart

10.10.2008

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 20/2008 rd
Klart

23.10.2008

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.11.2008

Plenarprotokoll
PR 101/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.11.2008 Avbrutits PR 102/2008 5
07.11.2008 Avslutats PR 103/2008 3 4-7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2008 Avslutats PR 104/2008 20
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.12.2008