RP 93/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till vissa lagar som har samband med det

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Stadfäst

28.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1001/2014
Fördragsserien
21/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om upphävande av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

Stadfäst

28.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1002/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 26 § i arbetstidslagen

Stadfäst

28.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1003/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

Stadfäst

28.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1004/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Stadfäst

28.11.2014

Författningssamlingen
1005/2014
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Fördragsserien
22/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

2. Lag om upphävande av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

3. Lag om ändring av 26 § i arbetstidslagen

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Heinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.2014 Avslutats PR 73/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 7/2014 rd
Klart

22.10.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner den konvention som avses i propositionen till den del den ingår i Finlands behörighet och godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.10.2014

Plenarprotokoll
PR 105/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.11.2014 Avslutats PR 106/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.2014 Avslutats PR 111/2014
Beslut

Riksdagen godkände den konvention som avses i propositionen till den del den ingår I Finlands behörighet. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.11.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​