RP 94/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om kommunala pensioner

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
549/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.08.2003

Författningssamlingen
550/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om kommunala pensioner

2. Lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sulonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.09.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.09.2002 Avslutats PR 88/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 56/2002 rd
Klart

31.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar, att lagmotion LM 95/2001 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 193/2000 rd, AM 203/2001 rd och AM 280/2001 rd förkastas och att tre uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.01.2003

Plenarprotokoll
PR 193/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2003 Avslutats PR 194/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.02.2003 Avslutats PR 198/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 8 § 2 mom. samt 154 och 164 § beaktas.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.06.2003

Referenser till EU-dokument