Riksdagsärenden RP 94/2013

RP 94/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Beslut

1. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
162/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
163/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
164/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
165/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
166/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
167/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 kap. 16 och 26 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
168/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 2 § i lagen om värdeandelskonton

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
169/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
170/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
171/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
172/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
173/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
174/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
175/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
176/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
177/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
178/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
179/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
180/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
181/2014
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 16 § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
182/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
183/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
184/2014
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
185/2014
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
186/2014
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
187/2014
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 2 och 10 kap. i försäkringsbolagslagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
188/2014
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 15 och 22 b § i lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
189/2014
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
190/2014
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i bokföringslagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
191/2014
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

Stadfäst

07.03.2014

Ikraftträdande

15.03.2014

Författningssamlingen
192/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

3. Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

4. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

5. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

6. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument

7. Lag om ändring av 2 kap. 16 och 26 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

8. Lag om ändring av 2 § i lagen om värdeandelskonton

9. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

10. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

11. Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

12. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

13. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

14. Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

15. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

16. Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond

17. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

18. Lag om ändring av 3 § i betaltjänstlagen

19. Lag om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut

20. Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

21. Lag om ändring av 16 § i lagen om överlåtelseskatt

22. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

23. Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

24. Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

25. Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner

26. Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

27. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

28. Lag om ändring av 15 och 22 b § i lagen om utländska försäkringsbolag

29. Lag om ändring av 1 kap. 5 § i lagen om försäkringsföreningar

30. Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i bokföringslagen

31. Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

Lämnats till riksdagen

Datum

05.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Harju

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.09.2013 Avslutats PR 79/2013 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 38/2013 rd
Klart

18.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4, 6-8, 11, 12 och 14-31 utan ändringar och godkänner lagförslag 1-3, 5, 9, 10 och 13 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 43/2013 rd
Klart

05.12.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.12.2013

Plenarprotokoll
PR 135/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.2014 Avslutats PR 6/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.02.2014 Avslutats PR 10/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.02.2014

Referenser till EU-dokument